Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

De Nieuwsbrieven zijn bedoeld om – naast de coördinatoren en bestuursleden – ook de vrijwillige medewerkers en belangstellenden te informeren over het beleid, de ontwikkelingen en de voortgang van onze Stichting “Educatie achter buitenlandse tralies” (Eabt).

Afgesproken is om jaarlijks minimaal 2 Nieuwsbrieven rond te sturen. Deze Nieuwsbrief Augustus 2018 is de tweede; de eerste verscheen in maart j.l. Een ieder die geïnteresseerd is in het wel en wee van Eabt kan dit met een mailtje (info@eabt.nl) kenbaar maken en wordt in de verzendlijst opgenomen.

 

Vrijwilligersbijeenkomsten

Eabt is een vrijwilligersorganisatie. Bestuur, directie, coördinatoren, ondersteuners en docenten stellen hun deskundigheid en vrije tijd gratis beschikbaar om het de in het buitenland gedetineerde Nederlanders mogelijk te maken een studie te volgen en zich zodoende op hun toekomst voor te bereiden maar ook om hun verblijf in de gevangenis positief te gebruiken. Het is goed om elkaar af en toe niet alleen per post, mail of telefoon, maar ook fysiek te ontmoeten en uit te wisselen hoe we dat vrijwilligerswerk voor Eabt ervaren, hoe de resultaten en reacties van gedetineerden en professionals zijn, hoe het beleid er voor de komende tijd uit ziet. De inbreng van de vrijwilligers is kortom van groot belang. In de afgelopen maand juni hebben we in zowel in het Noorden als in het Zuiden van Nederland een bijeenkomst gehouden. Onder het genot van een hapje en drankje werden het gezellige en nuttige bijeenkomsten. Omdat in het ene Europese land gedetineerden uit een ander Europees land kort na de definitieve strafoplegging terug gebracht worden naar hun thuisland is het aantal in het buitenland gedetineerde Nederlanders met ongeveer 20% teruggegaan. De belangstelling voor het volgen van een cursus blijft groot. Uit het Europese Foriner-project bleek de waardering voor ons unieke werk groot. Gezocht wordt naar mogelijkheden om ook in andere Europese landen een onderwijsaanbod voor landgenoten in buitenlandse detentie van de grond te (helpen) krijgen. Tijdens de bijeenkomsten werd afscheid genomen van de heren Niemeijer en Stoker die jarenlang gedetineerden bij hun studie hebben ondersteund. Beide heren werden bedankt voor hun belangeloze inzet en ontvingen een kleine stoffelijke blijk van waardering. In 2019 zal wederom een bijeenkomst worden georganiseerd. Voorgesteld werd om dat niet meer in of vlak voor de zomervakantieperiode te doen maar bijvoorbeeld op dinsdag 28 mei vanaf 18.30 uur “ergens centraal in Nederland”.

 

Bestuursuitbreiding

Net als andere organisaties is stabiliteit van de organisatie bij Eabt van groot belang. Een goed bezet en deskundig team van bestuursleden stelt het beleid voor de langere en korte termijn vast en controleert de uitvoering er van door directeur en coördinatoren. De bestuursleden van Eabt hebben daarbij – passend bij hun achtergrond en deskundigheden – ieder een specifiek aandachtsgebied. “Vers bloed” is daarbij belangrijk. Afgelopen maanden is Nadia Bouylas, 27 jaar oud, als bestuurslid van Eabt benoemd. Nadia is bedreven met gebruik van de computer en gaat de website bijhouden. Als zij wat ervaring heeft opgedaan met het reilen en zeilen van Eabt wordt bekeken of zij – samen met de directeur – ook de PR, Communicatie en Fondsenwerving voor de Stichting kan verzorgen; een taak die nu vacant is. Het bestuur bestaat nu uit:

  • Wim van der Spek: voorzitter, contacthouder met directeur en coördinatoren
  • Laura Punt: secretaris, coördinator taalstudies
  • Wim Janssen: penningmeester, onderwijsaanbod en beleidsplanning
  • Henk van der Beekbestuurslid, contactpersoon Exodus voor nazorg (ex) gedetineerden
  • Nadia Bouylas: bestuurslid, websiteonderhoud
  • Vacant: vooralsnog PR, Communicatie en Fondsenwerving

Geen lid van het bestuur maar als assistent van de directeur is sinds ongeveer 1 jaar Ester Heijmann actief. Zij heeft afgelopen maanden een belangrijk deel van de fysieke studentendossiers omgezet naar een digitaal dossier. Sinds oktober ’17 worden gegevens van alle nieuwe studenten opgenomen in het digitale dossier. Ester is ook ingeschakeld bij het realiseren van het evaluatieonderzoek dat vanaf juni 2018 in samenwerking met de Universiteit van Brussel wordt uitgevoerd.

 

Evaluatieonderzoek

Stichting “Educatie achter buitenlandse tralies” verzorgt vanaf eind 2004 Nederlandstalig afstandsonderwijs voor in het buitenland gedetineerde Nederlanders. Regelmatig krijgen directie en coördinatoren te horen van gedetineerde studenten en professionals in binnen- en buitenland hoe blij ze zijn met deze vorm van hulp bij het voorbereiden op de re-integratie na de detentie.

Bestuur en directie van Eabt willen evenwel een systematisch wetenschappelijk onderzoek naar een antwoord op de (onderzoeks-)vraag of Eabt ‘het goede doet en of dat op een goede manier gebeurd’.

Het evaluatieonderzoek dat wordt uitgevoerd van juni 2018 tot oktober 2019 wordt in samenwerking tussen Eabt en de afdeling Onderwijswetenschappen van de Vrije Universiteit van Brussel uitgevoerd en beoogt om de onderzoeksvraag vanuit het perspectief van zowel de gedetineerde student als dat van betrokken professionals te beantwoorden. Gekeken wordt naar zowel het organisatie- en onderwijsbegeleidingproces als naar het onderwijsproduct en de resultaten. Er zullen zowel met gedetineerden als professionals interviews worden afgenomen. Van gedetineerden schriftelijk; van professionals (waar mogelijk) face-to-face en anders via telefoon/skype.

De vragenlijsten worden in de maanden Juni tm. Augustus ontwikkeld. De interviews met de gedetineerden vinden plaats in de periode September 2018 tm. April 2019. Later in 2019 wordt een nameting gedaan. De interviews met professionals vinden plaats in de periode december 2018 t/m februari 2019. Vooraf wordt in diverse Nieuwsbrieven om medewerking gevraagd. Uiteraard is deelname vrijwillig en anoniem en worden de uitgangspunten van de privacyregeling (AVG) volledig aangehouden.

 

Eabt-conferentie 15-jarig bestaan

In oktober 2019 viert Eabt haar 15-jarig bestaan met een conferentie dat als titel “Distance education for Dutch prisoners abroad – 15 years of experience” zal meekrijgen. De bedoeling is dat de resultaten van het evaluatieonderzoek dan worden gepresenteerd en besproken. Er zal een brochure beschikbaar komen voor deelnemers en geïnteresseerden. De exacte datum krijgt u nog te horen!

 

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming

Het zal ook u niet ontgaan zijn vanwege alle publicaties in dagbladen, weekbladen, items op de televisie: sinds 25 mei 2018 is de – in heel Europa geldende – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Doel van de AVG is de bescherming van de privacy van individuen (mede) doordat zij het recht krijgen om hun opgeslagen personen ( in te zien, te wijzigen, verwijderen of zelfs over te dragen naar een andere organisatie.

Juist vanwege de privacy gevoelige informatie van kwetsbare personen (zoals gedetineerden) die rust bij vrijwilligersorganisaties verdient dit extra zorgvuldige aandacht. Dus ook van Stichting “Educatie achter buitenlandse tralies”.

De gegevens die het bij Eabt betreft zijn:

  • Algemene persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum en -plaats)
  • Gevoelige persoonsgegevens (onderwijs- en arbeidsgeschiedenis, detentiegegevens, gegevens en correspondentie over studie tijdens detentie).

Van alle bestuursleden, directie en coördinatoren, docenten is gevraagd om een geheimhouding-verklaring in te vullen en ondertekend in te sturen; we missen er nog enkelen. Er is een privacyverklaring opgesteld die op de website wordt gezet. Alle nieuwe gedetineerden wordt sinds mei j.l. om hun instemming met onze privacyregelgeving. Een foldertje met informatie hieromtrent is gedrukt en wordt aan gedetineerden meegestuurd. Met partners (NHA, VBO, etc) wordt een zgn. verwerkers-overeenkomst afgesloten.

 

Soms problemen met het uitgereikt krijgen van studiemateriaal

Bijna altijd gaat het goed als we studiematerialen naar een in het buitenland gevangen zittende Nederlander sturen. Dat komt mede omdat we – waar nodig – in een brief aan de directie van de gevangenis (in de taal van dat land) om medewerking bij de uitreiking vragen. Maar soms levert het toch problemen op en krijgen we het pakketje terug in onze postbus; soms met de aantekening dat een gedetineerde niet in die gevangenis bekend is. Bij navraag bij Bureau Buitenland (BB) van Reclassering Nederland blijkt dan vaak dat een gedetineerde in vrijgelaten of overgeplaatst naar een andere gevangenis. Maar soms ook zonder enige toelichting terwijl we van BB horen dat betrokkene echt nog in die gevangenis verblijft.

In een zeer beperkt aantal landen lukt het niet om de ‘gewone’ post te gebruiken als transportkanaal voor ons studiemateriaal. Pakketjes raken geregeld kwijt, zelfs als we van ‘track and trace’ gebruik maken. Ofschoon Buitenlandse Zaken in een zeer beperkt aantal landen bereid is om als postadres te fungeren of zelfs de pakketjes via de diplomatieke post van Buitenlandse Zaken te laten lopen is het probleem niet opgelost. Medewerkers van de consulaire afdeling van een Ambassade zijn niet vaker dan 2x per jaar in staat om de gedetineerden te bezoeken en te bemiddelen bij het laten overhandigen van de studiematerialen. Meer kans maken we als er bezoekvrijwilligers voor Bureau Buitenland zijn die de gedetineerden eens per 6-8 weken opzoeken en bereid en in staat zijn om als een soort ‘koerier’ te helpen bij het afgeven van een studiepakket. U ziet: we lopen tegen belemmeringen, beperkingen aan maar we zoeken allerhande oplossingen om te blijven streven naar afstandsonderwijs vanuit Nederland voor onze elders gedetineerde landgenoten.

Een hele enkele keer krijgen we een officieel bericht van de gevangenis of zelfs rechter dat een pakket materialen niet uitgereikt wordt vanwege veiligheid of de stand van zaken in een strafproces. Men is dan bang dat in de (Nederlandstalige) post informatie kan staan die een gevaar inhoudt voor het verblijf in de gevangenis (bijv. ontsnapping of uitbreking) of tijdens het voorarrest, in afwachting van het verdere strafproces. Ofschoon wij dan altijd nog een poging doen om de beslissing tot niet uitreiken van de materialen ingetrokken te krijgen – soms met inschakeling van connecties ter plaatse – moeten we ons uiteraard uiteindelijk hierbij neerleggen en de beslissing van de verantwoordelijke autoriteiten ter plaatse gewoon accepteren.

 

Wilt u meer weten over Eabt? Neem dan contact met ons op: info@eabt.nl.

Frans Lemmers, vrijwilliger-directeur

Ontwerp en realisatie Publiek

© 2023 Educatie achter buitenlandse tralies