Sponsors gezocht

Sponsors gezocht

voor onze innovatieve projecten

Binnen Stichting Educatie achter buitenlandse tralies werken louter vrijwilligers. Voor de bestrijding van de gemaakte materiële kosten ontvangt Eabt door tussenkomst van Reclassering Nederland jaarlijks een subsidie van het Ministerie van Justitie & Veiligheid. Binnen dit budget is geen ruimte voor innovatieve activiteiten en projecten, daarom zoekt Eabt sponsoren.

 

Project 1: uit- en overdragen kennis en ervaring

Onderwijs voor gedetineerden mag dan volgens de Verenigde Naties en Raad van Europa een (mensen)recht zijn, met name voor buitenlandse gedetineerden is het gebruik kunnen maken van passend onderwijs in veel landen in Europa en daarbuiten tot op heden een illusie. De reden daarvoor ligt in het feit dat onderwijs in de gevangenissen bijna alleen in de taal van het detentieland aangeboden wordt en dat veel buitenlandse gedetineerden die niet beheersen. Zij hebben grote behoefte aan onderwijs in de eigen aangeleerde taal. Die wordt niet geboden door de gevangenissen waardoor buitenlandse gedetineerden in de praktijk worden uitgesloten van passend onderwijs.

Eabt heeft sinds haar oprichting in 2004 ervaring opgedaan in het verzorgen van passend (Nederlandstalig) onderwijs voor landgenoten die in het buitenland gedetineerd zijn. Daarvoor wordt afstandsonderwijs ingezet.
Eabt wil haar kennis en ervaring graag delen met organisaties in andere EU-landen (en daarbuiten) zodat ook zij in een buitenland gedetineerde landgenoten passend onderwijs in hun ‘moeder’taal aangeboden kunnen krijgen. Eabt wil daarom graag participeren in internationale samenwerkingsprojecten waarin beoogd wordt dit te realiseren. EU-subsidies dekken nooit alle noodzakelijke kosten; een eigen bijdrage is voorwaarde.
Om aan dergelijke projecten via een eigen bijdrage deel te kunnen nemen zoekt Eabt sponsoren.

 

Project 2: Nederlandse taal

Ongeveer 30% van de gedetineerden heeft forse leertekorten. Dat maakt onder meer dat er grote moeite is met het schrijven en lezen van de Nederlandse taal. Om mee te kunnen doen binnen de Nederlandse samenleving en op de arbeidsmarkt wordt minimaal taalniveau 2F (voor oorspronkelijk Nederlandstaligen) of taalniveau A2 (voor buitenlandstaligen) noodzakelijk geacht.

Het cursusaanbod van Eabt houdt hiermee rekening; de cursusmaterialen die gebruikt worden zijn erop gericht dat niveau te bereiken. Dat is evenwel niet voldoende.

Eabt ontwikkelt een ‘buddy’systeem waarbij medegedetineerden en/of bezoekvrijwilligers de studenten die Nederlands vanaf niveau 0 moeten aanleren gaan ondersteunen.
En aan de studenten Nederlands die de Basiscursus 1 en 2 voor buitenlanders of de cursus Starttaal Vooraf (voor de niet buitenlandse studenten) worden leesboekjes toegestuurd (uit een serie van 10 exemplaren). Deze leesboekjes zijn specifiek geschreven voor (jong)volwassenen die pas kort basaal Nederlands lezen. Deze boekjes kunnen niet uit het reguliere subsidie-budget worden betaald.

Om het daadwerkelijk gebruiken van de Nederlandse taal, het lezen en schrijven, te promoten wil Eabt vanaf herfst 2020 een tweejaarlijkse prijsvraag organiseren. Kern van deze prijsvraag is dat in het buitenland gedetineerde Nederlanders gevraagd, uitgedaagd worden om in het Nederlands een gedicht, een rap, een kort verhaal te schrijven en in te sturen naar Eabt. Voor de origineelste, mooiste, gevoeligste inzendingen worden prijzen beschikbaar gesteld.
Voor het maken en verspreiden van flyers, voor de beschikbaar te stellen prijzen is een budget nodig.

Om de kosten die met deze Nederlandse taalprojecten gepaard gaan te kunnen bekostigen worden door Eabt sponsoren gezocht.

 

Ik wil Eabt sponsoren

Ik wil Eabt sponsoren

Ik wil Eabt sponsoren

Wat fijn dat u Eabt wilt sponsoren! Heel veel dank. Vul onderstaand formulier in en wij maken de donatie in orde.

Wilt u Eabt sponsoren?
Hoe vaak wilt u Eabt sponsoren?
Welk bedrag wilt u sponsoren?

Ontwerp en realisatie Publiek

© 2023 Educatie achter buitenlandse tralies